kierunki-zamawiane.pl

Ogłoszono wyniki konkursu na kierunki zamawiane w roku akademickim 2012/2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poinformowało, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków na dofinansowanie kierunków zamawianych w roku akademickim 2012/2013.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 260 wniosków o przyznanie dofinansowania na projekty w ramach Działania 4.1.2.

W związku ze znaczącą liczbą projektów ocenionych pozytywnie, który uzyskały wysoką liczbę punktów, Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs do kwoty 300 mln zł.

Ocenę pozytywną otrzymało 126 wniosków (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co najmniej 60% wymaganej liczby punktów).

Spośród ww. wniosków do dofinansowania zakwalifikowały się 93 wnioski (kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 300 mln zł, w tym 6 mln zł przeznaczono na procedurę odwoławczą oraz 15 mln zł na wypadek konieczności zwiększenia dofinansowania w wyniku negocjacji).

Minimum punktowe kwalifikujące projekt do dofinansowania wyniosło 90 pkt.

Ocenę negatywną uzyskały 124 wnioski (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła poniżej 60 punktów lub ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej nie przekroczyła 60% wymaganej liczby punktów).

10 wniosków zostało skierowanych do ponownej oceny formalnej.


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:03:44
Komentarze
Polityka Prywatności